Powierzchnie ruchu

Na drodze do pełnego otwierania drzwi nie mogą być umieszczane żadne przedmioty, sprzęty , czy urządzenia sanitarne. Skrzydła drzwiowe nie powinny być otwierane w kierunku bezpośrednio umieszczonych palenisk pieców. Powierzchnie ruchu powinny być jak najmniejsze, dojścia do zasadniczych pomieszczeń możliwie proste, bez zbędnych zakrętów i załamań. Układy konstrukcyjne powinny dawać ekonomiczne rozwiązania. W tym względzie zaleca się jako najbardziej właściwe układy dwutraktowe o jednakowych traktach. Continue reading „Powierzchnie ruchu”

Rodzaj sekcji

Najczęściej sekcje składają się z 3 mieszkań. Rodzaj sekcji w zależności od stron świata podany jest w skorowidzu sekcji typowych. W zależności od sytuacji budynku w stosunku do stron świata (w odniesieniu do czoła klatki schodowej) rozróżnia się 4 możliwości: N; S; W; Z -:- to znaczy północ, południe, Wschód i zachód. Przewiduje się dla tej samej sekcji dwa rozwiązania, mianowicie: 1) rzut piętra typowego szerokości 11,54 m i 2) rzut parteru szer. 11 ,80 m, które różnią się szczególnie rozwiązaniem klatki schodowej, często dodatkowym przejściem lub nawet innym układem mieszkań. Continue reading „Rodzaj sekcji”

Wprowadzenie detalu architektonicznego do elewacji

8. Wprowadzenie detalu architektonicznego do elewacji Trzecią czynnością przy opracowywaniu formy plastycznej, po ustaleniu poprzednim bryły budynku i rozmieszczeniu otworów, jest wprowadzenie detalu architektonicznego. W przypadkach budynków najprostszych detalami elewacyjnymi będą: 1) cokół, gzymsy wieńczące i kordonowe, 2) stolarka okien i drzwi, 3) balkony, loggie, wykusze, 4) obramowania otworów okiennych i portali, 5) kraty okienne i drzwiowe, 6) schody zewnętrzne, 7) parapety i balustrady schodowe, 8) okna strychowe i kominy na dachu. . W nowoczesnym ujęciu wszystkie podane wyżej szczegóły powinny być jak najprostsze. Continue reading „Wprowadzenie detalu architektonicznego do elewacji”

na wszystkich wiekszych budowach stropy, belki nadokienne, schody i dachy nie sa wykonywane jak dawniej

Niemal na wszystkich większych budowach stropy, belki nadokienne, schody i dachy nie są wykonywane jak dawniej na mokro w deskowaniu, lecz dostarczane w stanie gotowym na budowę, gdzie się je tylko montuje. Wobec niedostatecznej liczby podnośników i żurawi wieżowych ciężar elementów prefabrykowanych nie przekraczał dotychczas 300-; -400 kg. Od czasu jednak . uruchomienia w roku 1954 krajowej produkcji żurawi wieżowych i kołowych, jak np. Październik 36, oraz dzięki dostawom ciężkiego sprzętu budowlanego ze Związku Radzieckiego, ciężar elementów prefabrykowanych wzrósł kilkakrotnie i doszedł w budownictwie miejskim do 2-; -3 t, a w budownictwie przemysłowym do 1O t i więcej. Continue reading „na wszystkich wiekszych budowach stropy, belki nadokienne, schody i dachy nie sa wykonywane jak dawniej”

Materialy kamienne do podbudowy dróg

Materiały kamienne do podbudowy dróg Jednym z najpopularniejszych fundamentów drogowych nawierzchni tłuczniowych jest tzw. podkład na którym układana jest warstwa tłucznia. Normalne wymiary kamieni używanych do tego celu wynoszą 16 –; – 20 cm, a łączna grubość wraz z warstwą tłucznia po uwałowaniu powinna wynosić 23 cm i więcej. Materiał kamienny, stanowiący podkład nawierzchni, przenosi obciążenie ruchu i rozkłada je równomiernie na podłoże drogi. Wymagania co do, jakości kamienia podkładowego mogą być niższe w porównaniu z materiałem brukowym lub stosowanym do, wyrobu kruszywa. Continue reading „Materialy kamienne do podbudowy dróg”

Najwazniejszymi czesciami sieci kanalizacyjnej wód deszczowych sa piony i poziomy oraz wpusty deszczowe

Zastępczą powierzchnię zlewni (A) ustala się ze wzoru A = qk m2 gdzie: q – odpływ ścieków przemysłowych (l/sek), k – współczynnik zależny od natężenia deszczu (w naszych warunkach klimatycznych przy natężeniu deszczu wynoszącym 65 min/h, k = 55). Najważniejszymi częściami sieci kanalizacyjnej wód deszczowych są piony i poziomy oraz wpusty deszczowe (podwórzowe, uliczne). Na tym miejscu omówimy jedynie zagadnienie pionów poziomów, jako ściśle łączące się z wyposażeniem budynku. Piony deszczowe służą do odprowadzania wód z rynien i wpustów dachowych, do których spływaj ą wody z powierzchni dachu. Stosuje się różne sposoby umieszczania pionów deszczowych, a mianowicie: a) jako rur blaszanych prowadzonych po zewnętrznej stronie ścian (po wierzchu), b) jako rur żeliwnych prowadzonych w bruzdach (krytych) po zewnętrznej stronie ściany budynku, c) jako rur żeliwnych prowadzonych wewnątrz budynku (w zakrytej bruździe). Continue reading „Najwazniejszymi czesciami sieci kanalizacyjnej wód deszczowych sa piony i poziomy oraz wpusty deszczowe”

Ksztalt i budowa misek ustepowych sa rózne

Kształt i budowa misek ustępowych są różne. Konstrukcja miski powinna zapewniać odpowiednie spłukanie nieczystości i całkowite ich odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej. Każda miska powinna mieć przy tym zamknięcie wodne umieszczone bezpośrednio pod miską, o wysokości, co najmniej 75 mm. W dalszym ciągu podamy kilka najbardziej u nas rozpowszechnionych typów misek ustępowych. Różnią się one między sobą głównie ukształtowaniem wylotu, przy czym dobór typu miski zależny jest od sposobu ustawienia jej przy montażu w stosunku do pionu spustowego oraz do rodzaju podejścia najłatwiejszego do wykonania w danych warunkach. Continue reading „Ksztalt i budowa misek ustepowych sa rózne”

Doplyw wody do zeliwnego zbiornika odbywa sie poprzez zawór z gumowym uszczelnieniem

Dopływ wody do żeliwnego zbiornika odbywa się poprzez zawór z gumowym uszczelnieniem 3, regulowany dźwignią z pływakiem 4, wykonanym najczęściej z blachy miedzianej (lub masy plastycznej). Niekiedy pływak przymocowany jest do dźwigni nie na stałe, tak, że przesuwając go można regulować wysokość napełniania się płuczki. Zawór dopływowy 3 połączony jest z siecią wodociągową za pomocą śrubunku. Przed zbiornikiem płuczącym wmontowuje się zawór przelotowy, umożliwiający odłączenie zbiornika od sieci. Pojemność zbiornika tego rodzaju wynosi zazwyczaj 8-10 l, a czas opróżnia- 3-5 sek woda ze zbiornika dostaje się poprzez rurę płuczącą do miski ustępowej. Continue reading „Doplyw wody do zeliwnego zbiornika odbywa sie poprzez zawór z gumowym uszczelnieniem”

Miske ustepowa ustawia sie w takiej odleglosci od sciany, aby mozna ja bylo wygodnie polaczyc z wykonanym podejsciem odplywowym, tak, ze odleglosc ta zalezna jest od typu miski i sposobu wykonania podejscia

Miskę ustępową ustawia się w takiej odległości od ściany, aby można ją było wygodnie połączyć z wykonanym podejściem odpływowym, tak, że odległość ta zależna jest od typu miski i sposobu wykonania podejścia. Połączenie miski z podejściem odpływowym wykonuje się w ten sposób, że wylot miski owija się sznurem konopnym (smołowanym) i wciska do kielicha podejścia. Następnie miskę ustępową przymocowuje się za pomocą śrub (z materiałów nierdzewnych) do klocków drewnianych osadzonych w betonowej podłodze. W czasie przymocowywania miski trzeba uważać, ażeby nie uszkodzić fajansu przez zbyt silne dociskanie śruby. Miskę często po przykręceniu ocementowuje się przy podłodze w celu trwalszego jej umocowania. Continue reading „Miske ustepowa ustawia sie w takiej odleglosci od sciany, aby mozna ja bylo wygodnie polaczyc z wykonanym podejsciem odplywowym, tak, ze odleglosc ta zalezna jest od typu miski i sposobu wykonania podejscia”